RSCTG 028/2016.  Falta de inscrición no Rexistro da Propiedade duns bens inmobles e dereitos reais do Concello de Vigo