Que é o dereito de acceso á información pública?

De acordo coa normativa vixente, todas as persoas teñen dereito a acceder á información de carácter público das diferentes institucións de Galicia.

Enténdese por información pública os contidos ou documentos, calquera que sexa o seu formato ou soporte, que consten en poder dalgún dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación da Lei de transparencia e bo goberno e que fosen elaborados ou adquiridos en exercicio das súas funcións. Así mesmo, considerarase información pública a producida polas entidades que presten servizos públicos ou exerzan potestades administrativas, nos termos previstos no artigo 4 da Lei de transparencia e bo goberno.

O dereito de acceso á información pública exércese conforme ao procedemento establecido na normativa actual, Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno de Galicia e na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

A actual normativa garante á cidadanía:

 • O uso da información obtida sen necesidade de autorización previa e sen máis limitacións que as derivadas desta ou outras leis.
 • A recepción da información pública en formato electrónico ou en papel, segundo indicase a persoa solicitante.
 • A recepción da información pública na lingua oficial de Galicia na que a solicite.
 • O coñecemento das taxas e prezos que, no seu caso, sexan esixibles para a obtención de copias ou para a transposición da información a formatos diferentes do orixinal.
 • A realización de propostas e suxestións tanto ao redor da información demandada e aos formatos, programas ou linguaxes informáticos empregados.

Gran parte da información pública accesible atópase publicada na web institucional. Por esta razón, recomendamos que visites a mesma para comprobar que a información solicitada non se atopa dispoñible alí.

Se dita información xa foi publicada na web, a resolución á solicitude de acceso poderá limitarse neste caso a indicar ao solicitante como acceder a ela

Efectivamente ten límites e aparecen sinalados no artigo 14 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Así, o dereito de acceso poderá ser limitado cando acceder á información supoña un prexuízo para:

 • A seguridade nacional.
 • A defensa.
 • As relacións exteriores.
 • A seguridade pública.
 • A prevención, investigación e sanción dos ilícitos penais, administrativos ou disciplinarios.
 • A igualdade das partes nos procesos xudiciais e a tutela xudicial efectiva.
 • As funcións administrativas de vixilancia, inspección e control.
 • Os intereses económicos e comerciais.
 • A política económica e monetaria.
 • O segredo profesional e a propiedade intelectual e industrial.
 • A garantía da confidencialidade ou o segredo requirido en procesos de toma de decisión.
 • A protección do medio ambiente.
 • A aplicación dos límites será xustificada e proporcionada ao seu obxecto e finalidade de protección e atenderá ás circunstancias do caso concreto, especialmente á concorrencia dun interese público ou privado superior que xustifique o acceso.

O dereito de acceso á información pública tamén debe atender a un necesario exercicio de protección de datos persoais regulado no artigo 15 da Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

O procedemento para o exercicio do dereito de acceso iniciarase coa presentación da correspondente solicitude, que deberá dirixirse, neste caso, á Comisión da Transparencia, órgano colexiado titular da información.

 • Identidade do solicitante verificable a través do DNI ou número de pasaporte (achegar copia do documento).
 • Información solicitada
 • Dirección de contacto, preferiblemente electrónica para facilitar a comunicación.
 • No seu caso, a modalidade de envío (postal ou electrónico) que se prefira para acceder á información solicitada.

O solicitante non está obrigado a motivar a súa solicitude de acceso á información. Con todo, poderá expoñer os motivos polos que solicita a información e que poderán ser tidos en conta cando se dite a resolución. Con todo, a ausencia de motivación non será por se mesma causa de rexeitamento da solicitude.

 • Que se refiran a información que estea en curso de elaboración ou de publicación xeral.
 • Referidas a información que teña carácter auxiliar ou de apoio como a contida en notas, borradores, opinións, resumos, comunicacións e informes internos ou entre órganos ou entidades administrativas.
 • Relativas a información para cuxa divulgación sexa necesaria unha acción previa de reelaboración.
 • Dirixidas a este órgano, en cuxo poder non obre a información cando se descoñeza o órgano competente.
 • Que sexan manifestamente repetitivas ou teñan un carácter abusivo non xustificado coa finalidade da normativa de transparencia.

O prazo xeral de resposta en contestación á solicitude de información é dun mes desde a súa recepción. Este prazo é ampliable a un mes máis cando o volume ou a complexidade da información solicitada o faga necesario.

Contra toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso ditada pola Comisión só caberá a interposición de recurso contencioso-administrativo.