Funcións da Comisión

A Comisión da Transparencia é un órgano colexiado independente adscrito á institución do Valedor do Pobo ao que lle corresponde resolver as reclamacións fronte ás resolucións de acceso á información pública que establece o artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

A Comisión tamén desempeña un importante traballo de divulgación da cultura de transparencia, ao desenvolver tarefas de apoio ao Valedor do Pobo, na súa calidade de Comisionado da Transparencia, á hora de emitir recomendacións ou de elaborar informes previos sobre proxectos de lei ou de regulamentos en materia de transparencia e bo goberno.