Estatísticas sobre reclamacións

Nesta páxina atopará as estatísticas máis salientables do traballo despregado pola Comisión da Transparencia. Os datos inclúense no momento de se pechar o correspondente exercicio estatístico.

2018

En 2018 seguiron incrementándose as reclamacións dirixidas á Comisión da Transparencia, contra resolucións, expresas ou presuntas, en materia de acceso á información pública. Desde a posta en funcionamento da Comisión da Transparencia de Galicia, entre os meses de maio a decembro de 2016, presentáronse 55 reclamacións, das que se resolveron 32 nese ano; en 2017 presentáronse 132 reclamacións das que se resolveron 115, e en 2018, presentáronse 148 reclamacións e resolvéronse 175.

Das reclamacións resoltas en 2018, máis do 47 % foron estimadas total ou parcialmente, o 12 % desestimadas, o 10 % arquivadas por desistencia da persoa ou colectivo interesado e 30 % inadmitidas, quedando o 13 % das reclamacións presentadas pendentes para a súa resolución en 2019.

Os motivos da inadmisión de reclamacións  foron pola presentación de reclamacións en materias sobre as que a Comisión de Transparencia de Galicia non ten competencia, por reclamacións contra actos non susceptibles de recurso, por carencia de fundamento da reclamación, por presentación de solicitudes de acceso repetitivas ou abusivas, por existencia dun procedemento administrativo en curso, por existencia dun réxime xurídico específico de acceso á información, por presentación da reclamación fóra de prazo e por non ser o asunto susceptible de recurso en materia de acceso a información pública.

En canto ao xénero dos reclamantes, o 51 % das reclamacións presentáronse por homes, o 14 % por mulleres e o 35 % por colectivos (asociacións, empresas etc). Respecto ao idioma de presentación, o 55 % das reclamacións presentáronse en castelán e o 45 % en galego. En canto á procedencia dos reclamantes, unicamente o 6,7 % das reclamacións proceden de persoas ou colectivos residentes fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

O 47 % das reclamacións presentáronse a través de correo electrónico, o 34 % por correo postal e o 19% a través da páxina web da Comisión de Transparencia de Galicia.

No referente ao suxeito contra o que se dirixe a reclamación, o 51 % presentáronse contra resolucións expresas ou presuntas da Administración Autonómica, o 43 % da Administración Local e o 6 % contra as resolucións doutros suxeitos obrigados (universidades, corporacións de dereito público, entes instrumentais entre outros).

Respecto a as materias obxecto das reclamacións, as máis numerosas son as referidas a medio ambiente, contratación pública, convenios, subvencións, urbanismo, función pública, patrimonio, organización administrativa e licenzas.

2017

En 2017 produciuse un crecemento das reclamacións dirixidas á Comisión da Transparencia, que coñece os recursos administrativos contra as resolucións sobre solicitudes de acceso á información pública. Pasouse de tramitar 55 expedientes entre os meses de maio e decembro de 2016 á xestión de 132 reclamacións ou recursos para acceder á información pública en 2017. Este incremento débese a un mellor coñecemento do dereito de acceso á información pública por parte da cidadanía. As reclamacións promovéronse por 81 persoas distintas, fronte ás 34 de 2016.

Durante 2017 a maior parte das reclamacións realizáronse por temas nos que a lei galega de transparencia non establece obrigacións de publicidade activa, é dicir, non require publicar directamente a información a través das webs ou portais de transparencia; das 132 reclamacións dirixidas á comisión, 78 referíanse a temas cuxa publicidade activa non está prevista.

A cidadanía de Galicia interesouse maioritariamente por temas de dimensión pública, como o urbanismo ou as actividades. Os sindicatos e concelleiros reclaman porque non reciben resposta polas canles ordinarias. Tamén reclaman asociacións de defensa ambiental ou do patrimonio histórico, avogados que solicitan información pública necesaria para a súa actividade, ou participantes en procesos selectivos que queren obter datos específicos. Tamén son obxecto de solicitude datos sobre contratos menores ou decisións municipais sobre vías públicas.

Das 132 reclamacións, 49 interpuxéronse fronte á actuación de administracións locais galegas (concellos, deputacións e organismos dependentes). O resto das reclamacións, 83 recursos, refírense a actuacións do sector público da Comunidade Autónoma.

En 2017 a Comisión da Transparencia propúxose responder expresamente en prazo todas as reclamacións recibidas. Pois ben, a pesar do incremento das reclamacións conseguiuse responder en prazo en case todos os casos e a día de hoxe a comisión non ten atrasos, salvo supostos excepcionais.