Que é

A Comisión da Transparencia de Galicia é un órgano colexiado independente adscrito á institución do Valedor do Pobo. Trátase dun órgano constituído por representantes de diferentes entidades públicas co fin de adoptar decisións conxuntas, xustas e equilibradas. A súa dirección recae na institución do Valedor do Pobo que pon ao seu servizo as súas dependencias e os seus recursos materiais e persoais.

A Comisión da Transparencia encárgase principalmente de que as administracións respecten o dereito de acceso á información pública que ten toda a cidadanía. Para poder protexelo asume unha función específica que lle atribúe a lei: RESOLVER as reclamacións fronte ás resolucións de acceso á información pública. Así, cando unha persoa cursa unha solicitude de información a unha entidade pública e esta non a atende ou non da a resposta axeitada, pode reclamar ante a Comisión da Transparencia.

Todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública.