Información institucional, organizativa e de planificación

Funcións

A Comisión da Transparencia é un órgano colexiado independente adscrito á institución do Valedor do Pobo ao que lle corresponde a resolución das reclamacións fronte ás resolucións de acceso á información pública que establece o artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Localización, contacto e horario

Comisión da Transparencia ten a súa sede nas dependencias do Valedor do Pobo.

Enderezo: Rúa do Hórreo, 65

Tel: 0034 981 569 740

Fax: 0034 981 572 335

E-mail: info@comisiondatransparencia.gal

 

Horario de atención á cidadanía:

O noso horario de atención ao público comprende mañás e tardes de 9.00-14.00 horas e de 16.30 a 19.00 horas de luns a venres.

O rexistro permanece aberto tamén nesas horas.

Pode contactar connosco ás 24 horas na nosa páxina web: www.comisiondatransparencia.gal/

Estructura organizativa

COMISIÓN DA TRANSPARENCIA

Presidencia
Titular do Valedor do Pobo | actualmente: María Dolores Fernández Galiño

Vicepresidencia
Adxunta ao Valedor do Pobo | actualmente: María Xosé Porteiro

Suplente: Fernando de Andrés Alonso

Vogalías

En representación do Consello Consultivo

Actualmente: Ana María López Guizán

María José Quintana Acebo (suplente)

En representación da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)

Actualmente: Lucía González Louro

Andrés Núñez González (suplente)

En representación do Consello de Contas

Actualmente: Manuel José Santana Suárez

Isabel García Garrido (suplente)

En representación da Xunta de Galicia (Dirección xeral de Avaliación e Reforma Administrativa)

Actualmente: Natalia Prieto Viso

Javier Enrique Fraga Campo (suplente)

Secretaría da Comisión (con voz pero sen voto):
Actualmente: Santiago González Serrano