Portal de transparencia

Tanto a Lei 1/2016, de transparencia e bo goberno de Galicia como a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, teñen por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información da cidadanía e establecer as obrigas de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos.

Este marco normativo prevé que información deben publicar as administracións públicas para coñecemento da cidadanía, como poden pedir as persoas información ás administracións e cales son as regras de bo goberno.

Como Comisión da Transparencia promovemos a transparencia da actividade pública, velamos polo cumprimento das obrigas de publicidade, salvagardamos o exercicio do dereito de acceso á información pública e garantimos a observancia das disposicións de bo goberno na comunidade galega.

No presente apartado atopará por tanto información relativa á Comisión da Transparencia que esta somete ao réxime de publicidade activa coa periodicidade e actualización que lle corresponde. Deste xeito permitimos á cidadanía coñecer a información relevante sobre a actividade deste órgano que poida resultarlle de interese.

Sen prexuízo do contido deste Portal da Transparencia, algunhas das informacións incluídas no mesmo figuran tamén nos apartados correspondentes da páxina web desta Comisión de acordo coa súa estrutura e organización.