Quen somos

Presidencia

Corresponde á persoa titular do Valedor do Pobo 

Correo electrónico: valedor@valedordopobo.gal

Vicepresidencia

A vicepresidenta actual é a adxunta da oficina do Valedor do Pobo: María Xosé Porteiro Garcia

Correo electrónico: maria.xose.porteiro@valedordopobo.gal

Suplente: Fernando de Andrés Alonso

Vogalías

Existen catro vogalías ocupadas por representantes doutras catro institucións públicas

En representación do Consello Consultivo

Ana María López Guizán (suplente: María José Quintana Acebo)

En representación da Xunta de Galicia (Dirección xeral de Avaliación e Reforma Administrativa)

Natalia Prieto Viso (suplente: Javier Enrique Fraga Campo)

En representación do Consello de Contas

Manuel José Santana Suárez (suplente: Isabel García Garrido)

En representación da Federación Galega de Municipios e Provincias

Lucía González Louro (suplente: Andrés Núñez González )

Secretaría

O secretario da Comisión da Transparencia que actúa con voz pero sen voto é actualmente Santiago González Serrano xefe de servizo II no Valedor do Pobo.

O Valedor do Pobo conta ademais con persoal propio que apoia os traballos da Comisión da Transparencia en materia de comunicación, documentación e xestión.