Presentar unha reclamación

Todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública. As administracións están obrigadas polo actual marco normativo a dar publicidade por medio dos seus portais web de transparencia a determinadas informacións de xeito activo. Tamén deben satisfacer ás peticións de información que lles dirixa calquera persoa física ou xurídica.

No caso de que as peticións de acceso a esa información pública non sexan satisfeitas (silencio) ou non respondan ao esperado, existe en Galicia un órgano de control, esta Comisión da Transparencia, ante a que pode presentar a súa reclamación dun xeito áxil e sinxelo. A reclamación substitúe ao tradicional recurso administrativo.

Formulario en liña

  PASO 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO RECLAMANTE

  Inclúe datos necesarios para poder identificalo con todas as garantías de protección do seu dereito de acceso á información. Tamén é necesario para que nos indique un correo electrónico co que nos comunicaremos con vostede por defecto. Nesta parte tamén debe elixir se desexa que as comunicacións se realicen por correo postal, para o que nos debería facilitar os datos pertinentes.

  Primeiro apelido, Nome / Razón Social*

  Segundo apelido*

  NIF/NIE*

  Achegar copia NIF/NIE*

  Correo electrónico de contacto*

  *Salvo que indique o seu desexo máis abaixo de empregar o correo postal, será este o e.mail que empregaremos nas nosas comunicacións.

  Teléfono 1*

  Teléfono 2


  Nota:
  *A Comisión da Transparencia, por defecto, comunicarase con vostede a través do correo electrónico que nos facilite, salvo que manifeste o seu desexo de recibir toda a documentación por vía postal. Neste caso debe cumplimentar o seguinte apartado.

  Desexo recibir as comunicacións por correo postal, no seguinte enderezo

  Rúa, praza, avenida

  Número, piso, puerta, escaleira

  Código postal

  Municipio

  Provincia

  País


  Nota:
  *Se actúa en representación de outra persoa, indique os seguintes datos:

  Actúo en representación de:

  Nome e apelidos

  DNI/CIF

  PASO 2. DATOS SOBRE A RECLAMACIÓN

  Permitirá a esta Comisión coñecer os datos da solicitude que propicia a reclamación e cal foi a resposta obtida por parte da administración. Resulta importante tamén que nos facilite a data tanto da solicitude como da resposta (ou non) á mesma que se lle cursou coobxecto de contabilizar prazos e protexelo mellor

  Administración á que solicitou a información*

  Data na que solicitou a información a esa administración*

  Por que reclama (elixa a que se axuste)*:

  Se escolleu Outros, especifique aquí

  Se a coñece, explique a causa de que se lle denegara a información solicitada

  Se lle respondeu a administración, en que data o fixo?

  Explique resumidamente o contido da súa reclamación*

  PASO 3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

  Para poder resolver con efectividade a súa reclamación, resulta importante que nos aporte canta documentación dispoña en relación coa súa solicitude de acceso á información pública, resultando imprescindible que alomenos nos achegue o documento inicial de solicitude cursado ante a administración.

  O tamaño máximo total dos adxuntos non pode superar os 20 MB.

  Solicitude de información*

  Resolución da administración (resposta que se lle deu, se se lle deu no seu caso)

  Outros documentos (especificar cales)

  PASO 4. ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS

  Xunto coa presentación da súa reclamación, pedímoslle que confirme a veracidade dos datos que nos aporta para poder traballar con efectividade, e que ratifique o seu desexo de anular a resolución da administración para que desde a Comisión da Transparencia se recoñeza o seu dereito de acceso á información pública.

  Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos e comprobables os datos consignados no presente formulario.

  O/a reclamante, cuxos datos aparecen recollidos no presente formulario, interpón reclamación perante a Comisión da Transparencia de Galicia, ao amparo do artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

  Na súa virtude, solicita que sexa anulada a resolución contra a que se interpón esta reclamación e sexa recoñecido o seu dereito de acceso á información nos termos expostos na solicitude presentada inicialmente.

  captcha Introduza o código de validación

  Para evitar erros recomendamos utilizar Firefox ou Chrome. Ter sempre actualizado o navegador e revisar que este non teña instalado ningún plugin que poida estar a bloquear o contido da web. Asegúrese de encher todos os campos obrigatorios (que conteñan *) para poder enviar o formulario correctamente Los archivos adjuntos en su totalidad no pueden superar los 10MB

  Formulario descargable

  Cando teña listo o formulario gárdeo e remita o arquivo por correo electrónico a
  reclamacions@comisiondatransparencia.gal

  Que debe coñecer para reclamar?

  Como facer valer o meu dereito a solicitar información pública?

  Pode reclamar ante a Comisión da Transparencia

  Que debo incluír na miña reclamación?

  O seu escrito, que debe chegar asinado, debe incluír obrigatoriamente o seu nome completo, un correo electrónico ou dirección postal e unha breve explicación acerca do problema detectado no exercicio do seu dereito de acceso á información pública.

  Nesta información deberá especificar as datas do ocorrido, o nome do organismo, ou unidade administrativa afectada e o lugar onde se produciron os feitos.

  Pode achegar canta información documental considere relevante para poder tramitar a reclamación.

  Imprescindible: Achegar copia do DNI/NIF/NIE ou Pasaporte, do contrario non se poderá tramitar a reclamación.

  Cando reclamo?

  Ten un prazo dun mes desde o día da resolución por parte do organismo afectado.

  Onde reclamo?

  A Comisión da Transparencia ten habilitados varios mecanismos.

  Pode dirixirse:

  1. De modo presencial á sede do Valedor do Pobo (Rúa do Hórreo 65, Santiago de Compostela)
  2. Pode remitir o escrito de reclamación a esa mesma dirección
  3. Entregalo nun rexistro público con destino á valedoría
  4. Enviala por correo electrónico (reclamacions@comisiondatransparencia.gal) cubrindo o formulario descargable
  5. Acceder ao formulario en liña desta páxina

  Canto tarda a Comisión en resolver a reclamación?

  Un prazo máximo de tres meses. Se non se realiza nese prazo, entenderase a reclamación como desestimada pola Comisión da Transparencia e só impugnable en vía contencioso-administrativa.

  Que órganos están representados na Comisión?

  Está presidida polo titular do Valedor do Pobo.

  A Vicepresidencia é do adxunto ao Valedor do Pobo.

  Conta con 4 vogalías que representan a:

  -Xunta de Galicia (dirección xeral de avaliación e reforma administrativa)

  -Consello Consultivo

  -Consello de Contas

  -Federación Galega de Municipios e Provincias

  Onde presento a miña reclamación

  A Comisión da Transparencia ten habilitados varios modos para atender a súa reclamación, ademáis de facelo por medio do formulario en liña existente nesta páxina.

  Pode dirixirse:

  1. De modo presencial á sede do Valedor do Pobo (Rúa do Hórreo 65, Santiago de Compostela)
  2. Pode remitir o escrito de reclamación (formulario descargable) a esa mesma dirección
  3. Entregar o formulario nun rexistro público con destino á valedoría
  4. Envialo por correo electrónico a reclamacions@comisiondatransparencia.gal