Información orzamentaria, económica e estatística

Información orzamentaria e económica

O art. 33 da LEY 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, crea a Comisión da Transparencia como órgano colexiado independente adscrito ao Valedor do Pobo. O artigo 34 afirma que este órgano colexiado actuará con separación de funcións e medios, é dicir, o Comisionado da Transparencia e a Comisión da Transparencia actuarán con separación das súas funcións respecto das outras que lle corresponden ao Valedor do Pobo, ben que contarán cos medios persoais e materiais asignados a esta institución. 

-Ningún dos membros da Comisión da Transparencia perciben retribucións nin dietas por formar parte dela.

-Relación de obsequios protocolarios: Na actualidade non se percibiron por parte da Presidencia, nin da Vicepresidencia nin de ningún membro vocal da Comisión obsequios protocolarios. En canto se achegue o primeiro, serán inventariados e listados no presente apartado.

De aí que toda a información orzamentaria, económica e de contratación sexa a propia da institución do Valedor do Pobo que poden obter nas ligazóns: