Enlaces de transparencia

A defensa da transparencia na nosa comunidade non é unha cuestión que podamos asumir en solitario, senón que nela estamos implicados numerosos axentes con responsabilidades diversas. Algúns dos nosos colaboradores na comunidade e amigos doutras comunidades aparecen neste directorio.

Institucións galegas con portais propios de transparencia

Inclúense as institucións galegas que aparecen incluídas no ámbito de aplicación da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno na comunidade Galega e que, por tanto, dispoñen dos seus propios espazos web de transparencia.