RSCTG 66/20. Reclamación contra AGADIC pola desestimación dun recurso de alzada presentado contra unha certificación negativa de silencio administrativo nun procedemento relativo a dereitos de autor

Resultado: Inadmisión