A Comisión da Transparencia, presidida pola valedora do pobo, reuniuse hoxe, en sesión ordinaria, por segunda vez. Tras a sesión constitutiva do órgano, celebrada o pasado 10 de maio, a xuntanza de hoxe pemitiu, entre outras cuestións aprobar a acta da xuntanza precedente e informar, por primeira vez aos asistentes, sobre os expedientes chegados ao Valedor do Pobo en materia de transparencia. Un dos asuntos que tratou a Comisión garda relación coa necesidade de establecer mecanismos de coordinación co Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con competencias sobre entidades estatais, para tratar de dar respostas axeitadas ás reclamacións que a cidanía lle expón en relación coas administracións galegas. Neste caso, o órgano encargado de resolver as reclamacións sobre resolucións en materia de dereito de acceso á información pública é a Comisión da Transparencia galega.

Na xuntanza tamén se semeteu a aprobación tanto o borrador de regulamento interno que, unha vez publicado, permitirá organizar o funcionamento da mesma, así como os contidos definitivos do portal web propio da Comisión, que servirá como porta de entrada das reclamacións e/ou consultas da cidadanía.

A Comisión da transparencia está presidida pola valedora do pobo e polo seu adxunto na vicepresidencia. Conta con vogais en representación da Xunta de Galicia, o Consello de Contas, o Consello Consultivo e a Federación Galega de Municipios e Provincias.

A Comisión da Transparencia reúnese con caráter mensual, salvo que circunstancias excepcionais aconsellen convocatorias especiais nas dependencias do Valedor do Pobo.