RSCTG 69/19. Acceso á información do Concello de Valdoviño sobre desfrute da baixa por paternidade do arquitecto técnico municipal
Resultado: Desestimada