RSCTG 38/19. Acceso á información da Consellería de Sanidade sobre posibles publicacións no taboleiro edictal único na instrucción de expedientes de responsabilidade patrimonial. | RESULTADO: Estimación total