RSCTG 170/21. Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre relación de titulares de tecores, terreos cinexético-deportivos e explotacións cinexéticas comerciais de Galicia, superficie e ano de comezo da actividade

Resultado: Estimación formal