RSCTG 100/18. Solicitude de informe completo de expediente sancionador en materia de estradas e sobre a autoría das fotografías que acompañan á proposta de resolución.