RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2017 para delegar na Presidencia as resolucións de inadmisión das reclamacións presentadas no exercicio do dereito de acceso á información pública que sexan extemporáneas, tanto porque son presentadas antes de que transcorra o prazo para resolver polo suxeito ao que se lle solicita, como por tratarse dunha reclamación na que ten transcorrido o prazo para dirixir o recurso ante a comisión.