Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2016. A institución do Valedor do Pobo vén de incluír un epígrafe relativo ao grao de aplicación e cumprimento da lei de transparencia na nosa comunidade no seu Informe Ordinario 2016 ao Parlamento de Galicia.  A institución comisionada da transparencia na nosa comunidade responde á previsión legal de informar sobre os criterios interpretarivos e recomendacións realizadas e sobre a actividade despregada pola Comisión da Transparencia que ten adscrita.

O documento, que se pon a dispor de todos os interesados, na sección de informes desta páxina web (https://www.comisiondatransparencia.gal/informes/) recolle os criterios interpretativos e recomendacións realizadas polo Comisionado da Transparencia; a relación de reclamacións; a actividade de asesoramento; os requirimentos efectuados; e a avaliación do grao de cumprimento dos deberes de publicidade activa por parte dos suxeitos afectados.

 

A xeito de conclusión xeral, valórase de satisfatorio o grao de cumprimento das súas obrigas por parte das administracións. A memoria destaca a posta en funcionamento dos órganos galegos de control, a presentación dos informes previstos, a colaboración dos afectados, o desenvolvemento da publicidade activa e as respostas ás solicitudes de información pública.