XVII Sesión ordinaria da Comisión da Transparencia de Galicia


19 Decembro, 2017

A Comisión da Transparencia de Galicia celebra a súa sesión ordinaria nas dependencias do Valedor do Pobo, coa seguinte orde do día:

  1. Saúda da presidenta.
  2. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
  3. Seguimento dos expedientes administrativos en tramitación.
  4. Resolución se procede dos expedientes tramitados.
  5. Determinación da data da próxima reunión da Comisión.
  6. Rogos e preguntas.
Valedor do Pobo
Rúa do Hórreo 65
Santiago de Compostela, A Coruña 15004
España
981 569 740

View full calendar