XI sesión ordinaria da Comisión da Transparencia


2 Maio, 2017

Nova sesión ordinaria da Comisión da Transparencia que fai o número XI, coa seguinte Orde do Día:

  1. Saúda da presidenta.
  2. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
  3. Revisión de diversos aspectos procedimentais, e aprobación se procede, de medidas para o seguimento das resolucións da Comisión.
  4. Resolución se procede dos expedientes tramitados.
  5. Determinación da data da próxima reunión da Comisión.
  6. Rogos e preguntas.
Valedor do Pobo
Rúa do Hórreo 65
Santiago de Compostela, A Coruña 15004
España
981 569 740

View full calendar