Política de privacidade, protección de datos e aviso legal

Política de privacidade

A través deste sitio web non se solicitan datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

Coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo e co obxecto de facilitar o uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a actividade dos visitantes e a súa frecuencia de utilización. A estes efectos, a Comisión da Transparencia, por medio do Valedor do Pobo utiliza ferramentas estándar de análise estatístico.

A Comisión da Transparencia non utiliza cookies para recoller información dos usuarios, nin rexistra as direccións IP de acceso. As cookies son pequenos ficheros que se descargan no teu equipo a través do navegador para almacenar información e recuperala en posteriores visitas. Na Comisión da Transparencia só utilizamos cookies propias para recordar as túas preferenzas es mostrarche contidos personalizados e cookies analíticas para obter estatísticas sobre o comportamento conxunto dos usuarios. Se non desexa permitir o uso de cookies pode desactivalas e borralas dende o seu navegador. Este axuste encontrase habitualmente no menú de “opcións” ou “preferenzas” dos principais navegadores.

O portal da Comisión da Transparencia, do que é titular o Valedor do Pobo contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas ás desta institución. Ao acceder a tales sitios web vostede pode decidir se acepta as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se navega pola Internet vostede pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

Protección de datos

Os datos recollidos nos nosos ficheiros informatizados, a partir dos facilitados de forma voluntaria por vostede, incorpóranse a ficheiros automatizados e/ou manuais cuxo titular é Valedor do Pobo. Son confidenciais e só poderán ser utilizados para cada unha das actividades de tratamento desenvolvidas polo Valedor do Pobo, conforme ao previsto no Regulamento (UE) 2016/679 do parlamento europeo e do consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes. De acordo con dito regulamento vostede ten os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición relativos a ditos datos.

O Valedor do Pobo infórmalle de que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria a través dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a ficheiros automatizados e/ou manuais que teñen como finalidade a xestión de contactos e xestión de visitas e/ ou actividades segundo Resolución do Valedor do Pobo do 30 de outubro de 2014 (DOGA 10-11-2014) e a xestión de queixas e as comunicacións derivadas das mesmas segundo Resolución do Valedor do Pobo do 1 de decembro do 2008 ( DOGA 5-12-2008), ademais doutras funcións para o funcionamento interno da institución.

Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais en calquera momento remitindo un escrito acompañado de copia do seu DNI a Valedor do Pobo, Rúa do Hórreo 65. 15700-Santiago de Compostela (A Coruña).

Aviso legal

Este portal, cuxo titular é o Valedor do Pobo, con NIF S6500009C, enderezo na Rúa do Hórreo 65 15700 Santiago de Compostela, e teléfono 981 569 740, está constituído polos sitios web asociados aos dominios valedordopobo.gal e comisiondatransparencia.gal.

O deseño do portal e os seus códigos fonte, así como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen a Valedor do Pobo e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Os textos, normativa e en xeral calquera información contida nas páxinas desta web teñen carácter meramente informativo, polo que suxerimos comprobe a vixencia e exactitude dos datos nas fontes administrativas oficiais correspondentes. O Valedor do Pobo de Galicia resérvase o dereito a realizar cambios na web sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos da web ou do seu deseño.

O Valedor do Pobo non se fai responsable da legalidade doutros sitios web de terceiros desde os que poida accederse ao portal. O Valedor do Pobo tampouco responde pola legalidade doutros sitios web de terceiros, que puidesen estar vencellados desde este portal.

O Valedor do Pobo non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da devandita información.

Portal de transparencia

A través da información publicada no portal de transparencia, a Comisión da Transparencia atende de forma periódica e actualizada o principio de publicidade activa establecido pola Lei 1/2016, de transparencia e bo goberno de Galicia (complementaria da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno) cos mecanismos axeitados para facilitar a accesibilidade, a interoperabilidade, a calidade e a reutilización da información, así como a súa identificación e localización.

O portal de transparencia da acceso á cidadanía a toda a información institucional, organizativa, de planificación, de relevancia xurídica, económica, orzamentaria e estatística das institucións e organismos públicos.

Como Comisión promovemos a transparencia da actividade pública, velamos polo cumprimento das obrigas de publicidade, salvagardamos o exercicio do dereito de acceso á información pública e garantimos a observancia das disposicións de bo goberno na comunidade galega.