A valedora do pobo, Milagros Otero Parga, presidiu esta mañá a xuntanza constitutiva da Comisión da Transparencia de Galicia creada pola Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno da comunidade autónoma. Desde hoxe a comisión ponse a traballar na resolución das reclamacións que lle achegue a cidadanía por se considerar desatendida na súa lexítima petición de información ante calquera administración galega.

A xuntanza de hoxe permitiu crear a comisión que está presidida pola valedora do pobo, Milagros Otero Parga, apoiada na vicepresidencia polo seu adxunto, Pablo Cameselle Martínez. Tamén se nomeu os catro vogais: a Xunta de Galicia está representada por Natalia Prieto Viso, directora xeral de avaliación e reforma administrativa; o Consello Consultivo pola letrada Ana María López Guizán; o Consello de Contas hoxe representado polo letrado Antonio Alonso Rodríguez e a Federación Galega de Municipios e Provincias, co seu secretario xeral, Eduardo Ramonde Rodríguez, como interlocutor.

Na orde do día, ademais de constar a constitución da Comisión, coa toma de posesión dos seus membros, permitiu aos asistentes avanzar nos traballos de deseño dunha imaxe institucional e dun espazo web propio desde o que poder atender, o antes posible, as peticións da cidadanía.

Función supervisora

A súa presidenta, Milagros Otero, informou aos asistentes da importante misión que teñen entre mans como mecanismo de control da transparencia na nosa comunidade. Como explicou, a Comunidade Autónoma Galega encomendou esta función organizativa á institución do Valedor do Pobo como organismo independente con función supervisora. A  Comisión ten o encargo de resolver desde este momento as reclamacións fronte ás resolucións de acceso á información pública. Este traballo materialízase na asistencia aos cidadáns que consideran ter sido desatendidos na súa lexítima petición de información ante calquera administración. Esa falta de atención pode producirse fundamentalmente por tres motivos: por silencio administrativo, pola denegación da información e pola entrega de información non acorde coa petición previamente formulada. Neste procedemento administrativo, a Comisión da Transparencia ten competencias para resolver o recurso previa existencia dun acto da persoa ante a administración. O órgano non é, neste sentido, unha canle alternativa para conseguir esa información.

Desde a toma de posesión da actual valedora, o pasado 2 de setembro de 2015, o número de queixas referidas a transparencia recibidas pola institución ascenderon a 46. Estas reclamacións foron tramitadas desde a área de transparencia creada para o efecto dentro do Valedor do Pobo. Entorno a metade correspondéronse con reclamacións a tramitar pola Comisión, ata o de agora inexistente. A motivación principal das mesmas foi o  silencio dos poderes públicos ante a petición de información do reclamante.

Como indicou a valedora do pobo ante a Comisión, se espera que esta tendencia vaia en aumento nos próximos meses. De feito o Valedor do Pobo, como suxeito tamén obrigado a ofrecer a información pública que demandan os cidadáns, xa deu trámite ás primeiras peticións. Esta realidade esixe, segundo o criterio da valedora, establecer mecanismos que permitan e aseguren un funcionamento áxil da comisión. “Debemos considerar que non é abondo o feito de que os prazos obriguen, senón que ademais temos que ser capaces de suscitar confianza entre a cidadanía”, indicou.

A prioridade agora será montar un espazo web que co dominio www.comisiondatransparencia.gal/ permitirá aos galegos e galegas presentar as súas reclamacións ante a Comisión e dar contada información sobre as resolucións e funcionamento e normas internas do órgano.

Nos últimos meses o Valedor do Pobo creou ademais un equipo de traballo para a posta en marcha da Comisión. Este grupo está en contacto co Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, en cuxas reunións participa desde o principio. De feito a institución do Valedor do Pobo participa na actualidade nun proxecto piloto para probar un método que permitirá avaliar de xeito uniforme a todas as administracións públicas polo que ao exercicio de publicidade activa nos seus espazos web de transparencia se refire.