A presidenta da Comisión da Transparencia, Milagros Otero Parga, e o seu vicepresidente, Pablo Cameselle Martínez, asisten hoxe en Madrid (12 horas) á terceira xuntanza convocada polo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) cos representantes dos consellos de transparencia das comunidades autónomas. Nesta ocasión, o presidente do CTBG, Javier Amorós e representantes dos órganos comisionados da transparencia nas diferentes comunidades autónomas someterán a repaso as últimas novidades normativas e actualizarán balances sobre a actividade desenvolvida no último ano para protexer o dereito de acceso á información.

Durante o ano 17 fixéronse realidade novos proxectos normativos que inciden directamente nas actividades dos comisionados. En concreto as previsións de reforma da lei estatal básica (lei 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno) esixen dunha análise conxunta de todos os órgano que traballan no control da transparencia.

Neste arranque do 2018, os comisionados someterán a revisión o contido da proposición de lei integral de loita contra a corrupción e protección dos denunciantes, que prevé importantes modificacións que afectan á lei básica estatal da transparencia. En concreto incorpora a esta un novo título sobre o réxime xurídico dos lobbies. A nova lei de contratos do sector público, pola súa banda, regula a posibilidade de que os órganos de contratación deixen de someter a publicidade activa algúns datos relativos á celebración dos contratos cando a súa difusión, entre outros supostos, resulte contraria ao interese público ou afecte a intereses comerciais ou materias reservadas. Dado o carácter básico da lei estatal, as consecuencias destes cambios poderían afectar ás funcións desenvolvidas polos comisionados nos seus respectivos territorios.

O encontro de Madrid servirá ademais para organizar unha axenda de traballo conxunto con reunións periódicas dos comisionados e grupos de traballo que permitan interpretacións homoxéneas das normas, enfrontar problemas comúns e adoptar iniciativas conxuntas de cara a futuras iniciativas normativas. A idea consiste en institucionalizar xuntanzas trimestrais e crear grupos de traballo para a análise de asuntos concretos derivados da función de control.