Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2017.  A Comisión da Transparencia, órgano colexiado adscrito ao Valedor do Pobo para a resolución das reclamacións cidadás contra as resolucións de acceso á información das administracións galegas,  reúnese este 25 de xaneiro en sesión ordinaria. A xuntanza, que comezará ás 12 horas, é a primeira deste ano e fai o número 8 desde que se creara este órgano o pasado mes de maio. Con estas sesións, a Comisión, integrada por representantes do Valedor do Pobo, do Consello Consultivo, do Consello de Contas, da Xunta de Galicia e da FEGAMP sacan adiante as resolucións das reclamacións que lles achegan os cidadáns.

Na orde do día figuran nesta ocasión asuntos propios do inicio do ano. Os membros da Comisión poderán coñecer os datos estatísticos provisionais, que serán publicados nun informe anual, da actividade despregada polo órgano en 2016. Darase a coñecer ademais a nova páxina web que dentro de moi pouco servirá como canle de entrada das reclamacións e medio de divulgación das funcións da Comisión e do propio dereito de acceso á información pública.

O exercicio arranca tamén para a Comisión con avances nas xestións dun convenio co Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para coordinar actuacións e facilitar a tramitación das mesmas e mesmo coa chegada da primeira petición de informe previo ao Valedor do Pobo, como Comisionado da Transparencia,  sobre proxectos de lei ou de regulamentos en materia de transparencia e bo goberno.