A Comisión da Transparencia, órgano colexiado adscrito ao Valedor do Pobo que se encarga de responder ás reclamacións en materia de dereito de acceso á información pública en Galicia, conta desde hoxe co seu propio espazo web: www.comisiondatransparencia.gal. Esta plataforma ofrece como servizo principal a posibilidade de achegar reclamacións por medio dun sinxelo formulario organizado en catro pasos. Os usuarios poden coñecer o contido íntegro das resolucións emitidas pola Comisión ata este momento e consultar información práctica acerca do seu dereito de acceso á información pública, e sobre como defendelo.

A web da Comisión da Transparencia permite a consulta e a tramitación de reclamacións dende dispositivos móbiles.  Xurde cunha navegación fácil e linguaxe moi próxima á cidadanía. Unha das prioridades foi precisamente convertir o trámite de reclamación, sometido ao procedemento administrativo ordinario, nunha opción áxil e comprensible para todas as persoas.

Na páxina pódese atopar información relevante sobre que é a Comisión e a súa composición,  as funcións e normativa pola que se rixe. Amais da información de actualidade que se xere, recolle a axenda institucional, as actas das sesións celebradas, estatísticas trimestrais sobre as reclamacións e un apartado onde se invita aos usuarios a ser proactivos e propor melloras para o funcionamento deste órgano.  Tamén no eido da publicidade activa, a Comisión da Transparencia aspira a ser exemplar, dando cumprimento a todas as súas obrigas e dispondo dun portal propio de transparencia.

Órgano colexiado independente

A Comisión da Transparencia de Galicia é un órgano colexiado independente adscrito á institución do Valedor do Pobo. Está constituída por representantes de diferentes entidades públicas (Valedor do Pobo, Xunta de Galicia, Consello de Contas, Consello Consultivo e FEGAMP) co fin de adoptar decisións conxuntas, xustas e equilibradas. A súa dirección recae na institución do Valedor do Pobo que pon ao seu servizo as súas dependencias e os seus recursos materiais e persoais.

A Comisión encárgase principalmente de que as administracións respecten o dereito de acceso á información pública que ten toda a cidadanía. Para poder protexelo asume unha función específica que lle atribúe a lei: resolver as reclamacións fronte ás resolucións de acceso á información pública. Así, cando unha persoa cursa unha solicitude de información a unha entidade pública e esta non a atende ou non da a resposta axeitada, pode reclamar ante a Comisión da Transparencia.

Reclamar en catro pasos

Precisamente a web xurde para achegar esta posibilidade de reclamación a todos os galegos e galegas. Para facelo basta con cumprimentar cada un dos catro pasos da reclamación: datos relativos á identificación do reclamante (achegando copia do DNI), datos sobre a reclamación, documentación relevante e aceptación das condicións de veracidade da información e de protección de datos. Na actualidade se traballa no deseño da sede electrónica do Valedor do Pobo que tamén se porá a dispor da Comisión para axilizar todos estes trámites e permitir aos usuarios o seguimento en tempo real dos seus expedientes.

A tramitación web das reclamacións non pecha outras vías ordinarias para presentalas como o correo postal, a entrega presencial ou mesmo o correo electrónico. Nestes casos os interesados deben dirixir os escritos ás dependencias do Valedor do Pobo e/ou ao correo electrónico habilitado: reclamacions@comisiondatransparencia.gal.

A Comisión ten habilitados tamén perfís sociais nas redes Twitter e Facebook para contribuír a unha maior difusión das súas mensaxes.

Resolucións emitidas

A cidadanía tamén pode coñecer por medio da nova web o contido íntegro das resolucións emitidas pola Comisión da Transparencia ata o momento. Desde a súa creación o pasado 10 de maio rexistráronse un total de 55 reclamacións das que a Comisión resolveu cerca do 55% antes de rematar o ano. O 60% das reclamacións resultaron admitidas a trámite, un total de 18. Destas, 10 finalizaron cunha resolución estimatoria das pretensións do seu promotor. Estas cifras corresponden ao primeiro exercicio de traballo da Comisión. Neste 2017 incrementouse o ritmo de entrada de reclamacións e se aprecia un maior coñecemento das condicións do procedemento e da súa utilidade.

Precisamente o lanzamento da web achegará aos usuarios una vía doada para reclamar no caso de que as peticións de acceso a esa información pública non sexan satisfeitas (silencio) ou non respondan ao esperado.

Todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública. As administracións están obrigadas polo actual marco normativo a dar publicidade por medio dos seus portais web de transparencia a determinadas informacións de xeito activo, pero tamén deben satisfacer ás peticións de información que lles dirixa calquera persoa física ou xurídica.