A presidenta da Comisión da Transparencia de Galicia, Milagros Otero Parga, asinou o pasado 9 de abril en Sevilla un protocolo xeral de actuación con órganos garantes da transparencia en España e a Fundación Democracia y Gobierno Local para impulsar a difusión e o cumprimento das obrigas legais que en materia de transparencia afectan as administracións locais.

En virtude do protocolo, organizaranse congresos, xornadas, seminarios, xuntanzas e coloquios abertos coas entidades locais e se fomentarán as publicacións e materiais de divulgación que contribúan a consolidar a verdadeira cultura da transparencia no eido local.

Ademais da valedora do pobo e presidenta da Comisión da Transparencia de Galicia, o convenio foi apoiado polo Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno,  Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, Consejo de Transparencia de Aragón, Comisionado de Transparencia de Canarias e pola Fundación Democracia y Gobierno Local.

Os órganos de control de transparencia son os encargados de resolver as reclamacións interpostas ás solicitudes de acceso de información presentadas pola cidadanía que son denegadas ou respostadas de xeito incompleto polas súas administracións. Para iso revisan as interpretacións que as administracións fixeron da lexislación de transparencia, anulan as súas resolucións cando as consideran contrarias a elas, establecen criterios doctrinales e interpretativos da lexislación e, en particular, das obrigacións que corresponden á administracións locais. Tamén se encargan de asesorar ás administracións na interpretación da lexislación de transparencia.

A Fundación Democracia y Goberno Local é unha entidade sen ánimo de lucro, integrada por 23 deputacións e dous cabidos, cuxa finalidade é contribuír e dar soporte a todo tipo de actuacións e de iniciativas para o coñecemento, o estudo, a difusión e o asesoramento en materia de réxime local. Así mesmo, é lugar de encontro e de intercambio no que as deputacións, os cabidos e os consellos poidan poñer en común as súas experiencias e coordinar esforzos para favorecer o desenvolvemento das súas funcións de cooperación e asistencia ás entidades locais.