Aviso Legal

Web

Os textos, normativa e en xeral calquera información contida nas páxinas desta web teñen carácter meramente informativo, polo que suxerimos comprobe a vixencia e exactitude dos datos nas fontes administrativas oficiais correspondentes.

A Comisión da Transparencia de Galicia resérvase o dereito a realizar cambios na web sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos da web ou do seu deseño.

Lei Orgánica de Protección de Datos

Dacordo coa Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999 e o seu regulamento de desenvolvemento RD1720/2007, a Comisión da Transparencia  infórmalle de que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria a través dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a ficheiros automatizados e/ou manuais cuxo titular é a Comisión da transparencia  e que teñen como finalidade a xestión de contactos e xestión de visitas / actividades (segundo Resolución do VALEDOR DO POBO do 30 de outubro de 2014 (DOGA 10-11-2014)) e xestión de que queixas (segundo Resolución do VALEDOR DO POBO do 1 de decembro do 2008 ( DOGA 5-12-2008)), ademais doutras funcións para o funcionamento interno da institución.

Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais en calquera momento mediante un escrito (achegando fotocopia DNI) dirixido a COMISIÓN DA TRANSPARENCIA, RÚA DO HÓRREO n.º 65, 15700 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)